Fijne feestdagen

Lieve mensen,

COC West-Brabant-West & Tholen kijkt terug op een goed 2015.

De voorlichting draait als nooit tevoren. We komen bij steeds meer scholen binnen om met de leerlingen te praten over seksuele diversiteit. Maar ook ons zondagmiddag-café op elke tweede zondag van de maand bij Millertime wordt goed bezocht.
Evenals de bijeenkomsten voor de jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Jongenout Bergen op Zoom is na een jaar een vaste plek op de kalender van de jeugd.

We proberen als COC in deze regio regelmatig de pers te benaderen om zo meer zichtbaar te zijn in de regio. Een vervelende gelegenheid hiervoor was de aangifte n.a.v. het beledigende geroep tijdens de dodenherdenking in Bergen op Zoom.

De berichten over Comingout-dag waren positiever. In Bergen op Zoom, Roosendaal, Halderberge en Steenbergen wapperde de regenboogvlag fier in top. De gemeente Tholen heeft deze dag aangegrepen als startpunt van LHBT-beleid op ’t eiland. Het COC-songfestival is min of meer de afsluiting van het jaar. Bram Kerstens vertegenwoordigde ons COC met verve. We kunnen “proud” zijn op zijn 7e plaats.

In 2015 is ook de samenwerking met GETPink verder uitgebreid. Dit resulteert in een gezamenlijke gay-minded party op zaterdag 9 januari 2016 in MillerTime, Bergen op Zoom. We hopen hiermee de traditie van de feesten die GETPink gaf voort te zetten.

Onze wens voor volgend jaar zou zijn dat het COC in onze regio meer leden krijgt. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor ons. Met een deel van het lidmaatschapsgeld kunnen we goede dingen doen in de regio. Het is misschien een idee als elk lid het als een uitdaging ziet om (minstens) één nieuw lid aan te melden. Ik vertrouw op jullie actie hierin. Persoonlijke benadering werkt het beste.

Tot slot wens ik u, mede namens de overige bestuursleden een fijne Kerst en alle goeds en gezondheid voor 2016.

Om u dit persoonlijk te wensen nodigen wij graag uit voor de nieuwjaarsreceptie op zondagmiddag 3 januari 2016, vanaf 15.00 uur bij MillerTime, Grote Markt 31 in Bergen op Zoom.

Met liefdevolle groeten,

Namens het bestuur van COC West-Brabant-West & Tholen

Arnold van der Heijden
Voorzitter

Brief naar gemeente Tholen inzake weigerambtenaren

Naar aanleiding van het benoemen van 3 zogeheten weigerambtenaren in de gemeente Tholen heeft ons COC onderstaande brief gestuurd naar de gemeenteraad.


Geachte leden van de Gemeenteraad van de gemeente Tholen,

Met ontsteltenis hebben wij kennisgenomen van de benoeming van drie buitengewoon ambtenaren die weigeren om paren van hetzelfde geslacht te huwen.
Dit is weliswaar voor 1 november 2014 gedaan, de datum waarna dit wettelijk niet meer mogelijk is. Maar zeker met de kennis van toen over de in werking tredende wet vinden wij dat dit nooit had mogen gebeuren.

In diezelfde wet staat ook dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft omzittende weigerambtenaren te ontslaan. Het COC West-Brabant-West en Tholen, met ondersteuning van COC Nederland eist van de gemeenteraad van de gemeente Tholen dat deze alle huidige weigerambtenaren uit hun functie ontheft.

Wij beroepen ons op de wet, waarin staat dat de gewetensbezwaardetrouwambtenaren geen onderscheid dienen te maken op grond van hetero- of homoseksuele gerichtheid van burgers die een huwelijk aan willen gaan. Een burgerlijk huwelijk is louter een neutrale overheidshandeling, waarbij godsdienstige overwegingen geen enkele rolspelen, niet bij de Staat, en ook niet bij de betrokken trouwambtenaar.

Een paar van gelijk geslacht heeft recht op een neutrale overheid op de“mooiste dag van hun leven”.

Graag gaan we met u in gesprek over dit onderwerp en over de belangen van homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders op het eiland Tholen. Een uitnodiging zien we met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groeten,
Arnold van der Heijden
Voorzitter

Doe Aangifte

COC Nederland ontvangt regelmatig vragen van lesbische, biseksuele en transgender (LBT) vrouwen die te maken hebben gehad met verbaal of fysiek geweld. Heb je zelf te maken gehad met geweld, of ken je iemand die dit heeft meegemaakt? Dan kan je op deze pagina meer informatie vinden.
Lees verder

Penningmeester

COC West Brabant West en Tholen is op zoek naar een PENNINGMEESTER binnen het Dagelijks Bestuur. Tot de taken behoren:

• is verantwoordelijk voor het financieel beheer;
• is verantwoordelijk voor het beheer van de contante geldmiddelen;
• is verantwoordelijk voor het aangaan van de financiële verplichtingen, voor het doen van de betalingen en voor het incasseren van de ontvangsten die uit de vorderingen voortvloeien
• gaat namens COC WBW&T de financiële verplichtingen aan, tenzij deze een bepaald nader door het bestuur te bepalen bedrag overschrijden, in welk geval de voorzitter en/of de secretaris die verplichtingen mede dienen te ondertekenen, en voor zover anderen daartoe niet door de penningmeester in overleg met het bestuur zijn gemachtigd;
• is verantwoordelijk voor het bijhouden van de financiële administratie op een zodanige wijze, dat daaruit steeds de rechten en de verplichtingen kunnen worden gekend;
• stelt jaarlijks een overzicht samen van de begrotingsuitvoering (exploitatie) en van de vermogenstoestand;
• maakt jaarlijks een financieel verslag op, waarin zijn opgenomen een balans en een exploitatierekening;
• stelt in overleg met de voorzitter en de secretaris de jaarbegroting op;
• stelt aan de hand van de begroting de budgetten voor eventuele werkgroepen en voor de (andere) begrotingsposten vast en bewaakt de besteding van die budgetten;
• stelt ten behoeve van het archief jaarlijks een financieel dossier samen van alle financiële bescheiden;

‘T lijkt heel wat maar in de praktijk valt het reuze mee. Ongeveer een uurtje per maand werk.

Stuur bij interesse een mail naar voorzitter@coc-wbwt.nl